Website disclaimer en privacy statement

Deze website is eigendom van Urpaco bvba

 

Contactgegevens: Lauwestraat 65 8930 Rekkem

Adres maatschappelijk zetel: Lauwestraat 65 8930 Rekkem

E-mail: info@urpaco.be

 

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Urpaco bvba.

 

 

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Urpaco bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Urpaco bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Urpaco bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Urpaco bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Urpaco bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Urpaco bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

 

Standaardsverkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden:

De "Algemene Voorwaarden voor levering en montage van onze installatie(s)” evenals de prijsherzieningsformule vormen één geheel met deze offerte.

Wat betreft de prijsherziening, wijzen wij u erop dat de prijzen berekend werden op basis van lonen en marktprijzen der grondstoffen van kracht zijnde op de datum van deze offerte.

 

Factureringsvoorwaarden:

Bij bestelling:                  30 %

Bij levering/plaatsing door Urpaco of

Bij materiaal klaar voor verzending, indien montage

door de klant:                  70 %

 

Betalingsvoorwaarden:

De facturen zijn contant betaalbaar, zonder aftrek van korting.

 

Prijs van de installatie(s) (BTW niet inbegrepen):

Gemonteerd en bedrijfsklaar opgeleverd, volgens de hierboven vermelde voorwaarden en rekening houdend met de geformuleerde opmerkingen. Onze prestaties en garantie gaan in na de indienststelling, of uiterlijk 15 dagen na het plaatsen van de installatie(s) wanneer deze buiten onze wil om, nog niet in dienst gesteld kan/kunnen worden.

 

Zijn niet begrepen in  onze offerte:

Alle eventuele bouwkundige werken, met uitzondering van de beschrevenen. Alle aanpassingen aan ons materieel, indien de opgeven afmetingen niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Opgave van vloerpassen en/of de controle ervan.

 

De leveringstermijn wordt bepaald in gezamenlijk overleg, rekening houdend met uw behoeften en onze mogelijkheden. Deze termijn zal echter slechts een aanvang nemen na ontvangst van de eerste betalingsschijf. De overschrijding van de uitvoeringstermijn kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, van welke aard ook, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de opdrachtbevestiging. In geval van wanbetaling van de factuur of een deel ervan op de vervaldag, worden alle werken in verband met de aannemingsovereenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling geschorst vanaf de vervaldag tot het einde van de week waarin de volledige betaling is geschied, met een minimum van één week; de uitvoeringstermijn wordt in dezelfde mate eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verlengd.

 

In geval van geschillen m.b.t. het contract en de uitvoering ervan, die niet minnelijk opgelost worden, zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Urpaco bevoegd. De onbetaalde goederen blijven eigendom van Urpaco, ook als deze zich gemonteerd op uw locatie bevinden. Het is verboden de installatie(s) in bedrijf te nemen als de betalingen achterstallig zijn. Inbreuk op deze regel zal inhouden dat de installatie(s) onvoorwaardelijk door de klant geaccepteerd zijn als opgeleverd.

 

De voorwaarden van ons bestek zijn 60 dagen geldig en bij het geven van uw opdracht zal Urpaco slechts gebonden zijn nadat zij een door een lid van de Directie ondertekende bevestiging teruggestuurd heeft.

 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de gemeenschappelijke zetel van Urpaco bvba bevoegd.

 

 

Privacybeleid

Urpaco bvba hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en ten einde u als klant van het beste antwoord te kunnen dienen. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Urpaco bvba, Lauwestraat 65 8930 Rekkem, info@urpaco.be.

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Urpaco bvba, Lauwestraat 65 8930 Rekkem, info@urpaco.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

Urpaco bvba kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Urpaco-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Urpaco-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Urpaco bvba behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in zijn privacybeleid.

 

 

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

 

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

© Copyright    2016     Urpaco     All Rights Reserved